Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA ZAGÓRZ

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Przyjazna Gmina Zagórz, zwane w dalszych postanowieniach statutu w skrócie Stowarzyszeniem.

 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Zagórz.

 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

  o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z zm.) oraz niniejszego statutu.

 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, bądź zlecać usługi na drodze cywilnoprawnej.

 8. Towarzystwo ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 2. działalność na rzecz zapewnienia przejrzystości pracy samorządów terytorialnych i ich organów,

 3. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 4. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu pochodzenia, rasy, wieku, płci, poglądów, orientacji seksualnej, położenia ekonomicznego, religii i przekonań,

 5. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,

 6. działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności w zakresie myśli politycznej, filozofii i nauk społecznych, literatury i sztuki oraz upowszechniania twórczości i wspierania wszelkich form aktywności artystycznej,

 7. integrację i promowanie środowisk twórczych oraz wspieranie ich działań,

 8. organizowanie kampanii medialnych przy zastosowaniu różnych środków przekazu,

 9. działalność naukowa oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,

 10. działalność sportowa, rekreacyjna i turystyczna,

 11. ochrona środowiska,

 12. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych
  regionu oraz ich promocja,

 13. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym w szczególności wspieranie takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci i młodzież, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,

 14. wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną, pielęgnowanie jej tradycji i zwyczajów

 15. działania wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie,

 16. działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,

 17. organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wyrażanie opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,

 2. organizowanie zebrań, mityngów, wystaw, wycieczek, spotkań dyskusyjnych, odczytów, seminariów, konferencji i kongresów,

 3. prowadzenie działalności medialnej i wydawniczej,

 4. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z zasadami Stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,

 5. współpracę i uczestnictwo we wszelkich organizacjach krajowych i międzynarodowych,

 6. promocję młodych, wykwalifikowanych kadr wśród instytucji i osób zainteresowanych tworzeniem konserwatywno-liberalnego porządku
  państwa,

 7. współpracę z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

  w upowszechnianiu celów i zasad Stowarzyszenia,

 8. udział w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  których wynik jest istotny dla osiągnięcia lub obrony celów Stowarzyszenia,

 9. udział w kampaniach społecznych, medialnych, promocyjnych i referendalnych mających związek z działaniami stowarzyszenia,

 10. współpracę, organizacjami pożytku publicznego, osobami prywatnymi i przedsiębiorcami, z twórcami dzieł artystycznych, dziennikarzami
  i innymi podmiotami we wszystkich sprawach dotyczących życia regionu, jego rozwoju i przyszłości,

 11. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych
  wydawnictw,

 12. gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia,

§ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i chce działać na
  rzecz społeczności lokalnej zgodnie z wartościami jakie promuje Stowarzyszenie.


 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Przed podjęciem uchwały Zarząd ma obowiązek przedstawić kandydatury przyszłych członków ogółowi członków Stowarzyszenia, dając im 30 dni na zgłoszenie
  ewentualnych uwag.

 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek.

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia z uzasadnionych względów,

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

§ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów i przy obecności co najmniej ¾ członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje
  do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
  Rewizyjnej,

 6. uchwalanie budżetu,

 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch jego członków.

 2. Zarząd składa się z 3 do 5osób w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 4. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
  Stowarzyszenia,

 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad
  działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego,
  zastępcy oraz sekretarza.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w
  drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
  połowę składu organu.

§ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (3/4), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.